در حال حاضر آزمون « آزمون دوره آموزشی نماز شناسی از کتاب هشت گام تا حضور قلب» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/05/10 ساعت 00:00 تا تاریخ 1399/05/10 و ساعت 23:55 میباشد