در حال حاضر آزمون «مسابقه کتابخوانی ویژه فرزندان همکاران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و شهرستانهای تابعه» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/05/10 ساعت 00:00 تا تاریخ 1399/05/10 و ساعت 23:55 میباشد